Close X
  • MEGA WISH MAKE YOUR WISH 2017
MEGA WISH MAKE YOUR WISH 2017
เติมเต็มความสุขตลอดซีซั่น! ร่วมลุ้นรางวัลไปทุกการช้อปปิ้ง ครบ 500 บาท/ ใบเสร็จ / ร้านค้า
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 60 นี้เท่านั้น
- สำหรับคุณลูกค้าที่ช้อปครบ นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณชั้น 1 เพื่อขอรับคูปองชิงรางวัล จำนวน 1 ใบ
- อภิสิทธิ์ สำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards และผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Citi Bank รับคูปองไปเลย จำนวน 2 ใบ

เงื่อนไขการร่วมรายการ “MEGA WISH : MAKE YOUR WISH 2017”

กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560

• ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ชนิดใด รุ่นใด ขนาดใดก็ได้ ครบทุกๆ 500 บาท / ใบเสร็จ / ร้านค้า นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณชั้น 1 เพื่อขอรับคูปองชิงรางวัล “MEGA WISH MAKE YOUR WISH 2017” จำนวน 1 ใบ 
*พิเศษ! สมาชิก MEGA SMILE REWARDS รับสิทธิ์ 2 เท่าในวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 และซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ภายในเดือนธันวาคม 2560 รับสิทธิ์ 2 เท่า ในการชิงโชค ขอสงวนสิทธิ์การแลกคูปองสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร หรือ ชำระสินค้าประเภทบริการต่างๆ เช่น ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค ค่างวดรถยนต์ ค่าสินเชื่อต่างๆ และการซื้อบัตรกำนัลแทนเงินสด เป็นต้น
• ผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน แล้วส่งที่กล่องรับคูปองชิงโชค “MEGA WISH MAKE YOUR WISH 2017” ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  เวลา 22.00 น. บริเวณ เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เลขที่ 38,38/1-3,39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  เมื่อถึงเวลากำหนดการในการจับรางวัล เจ้าหน้าที่จะเชิญกรรมการผู้ตัดสินหรือแขกผู้มีเกียรติทำการจับรางวัล จากคูปองที่อยู่ในกล่อง เรียงตามรางวัลจากรางวัลสุดท้ายไปถึงรางวัลที่ 1 โดยกรรมการจะอ่านรายชื่อผู้โชคดีและรางวัลที่ได้รับ เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน หากคูปองชิงโชคชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
• กำหนดจับรางวัล “MEGA  WISH MAKE YOUR WISH 2017”  ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง MEGA FASHION ภายในสำนักงานศูนย์การค้าเมกาบางนา  โดยติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 8 มกราคม 2560 ไว้บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา และ www.mega-bangna.com และ www.facebook.com/MegabangnaShoppingcenter หากผู้โชคดีไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์
• ของรางวัลชิงโชครายการ “MEGA WISH MAKE YOUR WISH 2017” รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,062,000  บาท (สองล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
• ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนโดยยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย)
• เมกาบางนามีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการทุกท่าน ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของเมกาบางนาได้ตามที่เห็นสมควร
• พนักงานของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และพนักงานร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
• เมกาบางนาถือว่าผู้ร่วมรายการทุกรายที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ
• เมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mega-bangna.com หรือโทร 02-105-1000 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00น.)