Close X
  • อิ่มฟรี กับ Mega Smile Rewards
อิ่มฟรี กับ Mega Smile Rewards
อิ่มฟรี กับ Mega Smile Rewards

เพียงแค่ใช้คะแนนสะสม 30 คะแนน รับทันที E-Gift Voucher 100 บาท
สามารถนำไปใช้แทนเงินสด 100 บาท ได้ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการว่า 16 ร้าน เพียงแค่มีแอพ Mega Smile Rewards และคะแนน

ร้านอาหารที่ร่วมรายการดังนี้
รายละเอียดร้านอาหารที่ร่วมรายการ
1. AKA
2.Blue Ocean Sushi
3.COCA
4.Greyhound Cafe
5.Maisen
6.On the table
7.S&P
8.Scoozi
9.Sushi Hana
10.Tudari
11.Wine Connection
12.You & I
13.Zen
14.บ้านหญิง คาเฟ่แอนด์มีล
15.บ้านอาหารไทย
16.หัวปลา ช่องนนทรี

เงื่อนไข
•เพียงใช้คะแนน Mega Smile Rewards 30 คะแนน แลกรับฟรี E-GIFT VOUCHER มูลค่า 100 บาท ใช้แลกรับ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่แลกรับเท่านั้น)
•ร้านที่ร่วมรายการ: AKA, COCA Restaurant, Greyhound Café, S&P, Scoozi Pizza, Maisen, Sushi Hana, Tudari, Wine Connection, You & I, ZEN, บ้านหญิง Café & Meal, บ้านอาหารไทย, หัวปลาชองนนทรี จูเนียร์
•จำนวนจำกัด
•กรุณาตรวจสอบสิทธิ์การใช้ และทำการแลกรับ E-voucher ที่ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
•ไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•คะแนนสะสมที่ทำการแลกผ่านโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วจะทำการประมวลผลหักลบออกทันที
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนที่ทำการแลกแล้วในทุกกรณี
•สามารถแลกรับได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2561
•สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 บริเวณ หน้า BigC Extra และ ทางเข้า เมกา ฟู๊ดวอล์ค ฝั่งเมน เอนทรานซ์