Close X
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  Mega Smile Rewards
ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข Mega Smile Rewards
ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน Mega Smile Rewards
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมในรายการ ดังต่อไปนี้
1.     เมื่อซื้อสินค้าในศูนย์การค้าเมกาบางนาครบทุกๆ 500 บาทต่อใบเสร็จ รับคะแนนสะสม 1 คะแนน หรือเป็นไปตามรายการส่งเสริมการขาย
2.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าไม่เกิน  100,000 บาท/คน/วัน
3.     ใบเสร็จสามารถใช้แลกคะแนนได้วันต่อวัน ไม่สามารถนำมาสะสมคะแนนย้อนหลังได้ทุกกรณี
4.     การคำนวณยอดเพื่อสะสมคะแนน ต้องระบุยอดตามจริงต่อใบเสร็จเท่านั้น ไม่สามารถรวมบิลได้
5.     การคำนวณยอดเพื่อสะสมคะแนน จะคำนวณจากยอดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเท่านั้น จะไม่นับรวมยอดจากการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค, การซื้อกองทุนรวม และหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, การเติมเงินมือถือหรือบัตรสมาชิก, การซื้อบัตรกำบัลแทนเงินสด และค่าธรรมเนียมต่างๆ
6.      ขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-ELEVEN , SOM Garage, The Marvel Experience, โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน รวมถึงร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
7.      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 คะแนนที่เริ่มสะสมใหม่ จะมีอายุ 2 ปีนับจากปีที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทจะทำการสรุปคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปี ส่วนคะแนนคงเหลือที่สะสมก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
8.     คะแนนสะสม หรือสินค้าพรีเมี่ยมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
9.     สามารถนำใบเสร็จมารับคะแนนสะสม และแลกรับของพรีเมี่ยมได้ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 ใกล้โซนบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และโซนเมกา ฟู้ดวอล์ค (โซนใหม่) ได้ทุกวัน ตั้งเต่เวลา 10.00-22.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02-105-1000
10.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับจากการ ใช้คะแนนสะสมไปแล้ว
11.  พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าเมกาบางนา ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
12.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.  หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
14.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอแลกคะแนนสะสมไปแล้ว
15.  ศูนย์การค้าเมกาบางนา และคิวแอดเวอร์ไทซิ่ง อาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านและ/หรือใช้เพื่อการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด