Close X
  • ชวนเพื่อนมาวอร์มอัพ อุ่นเครื่องช้อปปิ้ง สนอง Want กันให้ตัวลอย ที่เมกาบางนา
ชวนเพื่อนมาวอร์มอัพ อุ่นเครื่องช้อปปิ้ง สนอง Want กันให้ตัวลอย ที่เมกาบางนา
เงื่อนไขการร่วมรายการ “‘Mega Shopping Instinct” ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน –  31 กรกฎาคม 2561
- ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ครบทุกๆ 500 บาท/ใบเสร็จ/วัน นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และจุดเมกา ฟู้ดวอล์ค ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. เพื่อขอรับคูปองชิงรางวัล “Mega Shopping Instinct” จำนวน 1 ใบ แต่ไม่เกิน 100 ใบ/ ใบเสร็จ/คน/วัน, สมาชิก MEGA SMILE REWARDS รับคูปอง 2 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน แต่ไม่เกิน 200 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน และผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่เมกาบางนา รับคูปองชิงโชค 3 ใบ แต่ไม่เกิน 300 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน
-  ในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2561 ผู้ที่สมัครบัตรเครดิตที่บูธบัตรเครดิตซิตี้ รับคูปอง 5 ใบ/ท่าน/วัน โดยสามารถรับคูปองได้ ณ บูธที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น
-  ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับรายการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและประกันภัย เช่น การชำระสินค้าประเภทบริการต่างๆ, ชำระค่าบัตรเครดิตและสินเชื่อต่างๆ, การซื้อกองทุนรวมและหน่วยลงทุนทุกประเภท, ชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, ชำระค่าโทรศัพท์และค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่างวดรถยนต์, การซื้อบัตรกำนัลแทนเงินสด,  การเติมเงินและบัตรสมาชิก, ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างทำของ, ค่ามัดจำ, ค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา, ค่าสมัครสมาชิก รวมถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ เป็นต้น
-  ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับร้านค้าดังต่อไปนี้ ได้แก่ 7-ELEVEN, SOM Garage, The Marvel Experience, โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน รวมถึงร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
- ผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วส่งที่กล่องรับคูปองชิงโชค “‘Mega Shopping Instinct” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 น.  ที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และจุดเมกา ฟู้ดวอล์ค ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เลขที่ 38, 38/1-3,39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อถึงเวลากำหนดการในการจับรางวัล เจ้าหน้าที่จะเชิญกรรมการผู้ตัดสินหรือแขกผู้มีเกียรติทำการจับรางวัลจากคูปองที่อยู่ในกล่อง เรียงตามรางวัลจากรางวัลสุดท้ายไปถึงรางวัลที่ 1 โดยกรรมการจะอ่านรายชื่อผู้โชคดีและรางวัลที่ได้รับ เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน หากคูปองชิงโชคชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด  ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
- กำหนดจับรางวัล “‘Mega  Shopping Instinct”  ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม  2561  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง MEGA FASHION ภายในสำนักงานศูนย์การค้าเมกาบางนา  โดยติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 10 สิงหาคม  2561 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา,  ทาง www.mega-bangna.com และ www.facebook.com/MegabangnaShoppingcenter หลังจากประกาศแล้วหากผู้โชคดีไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์
-  ของรางวัลชิงโชครายการ “‘Mega Shopping Instinct” รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 250,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4 ที่นั่ง และรางวัลที่ 2 กระเป๋าเดินทาง Conwood ขนาด 24” จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 7,500 บาท มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 575,000  บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
-  ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัลทั้งสิ้น
-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนโดยยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย)
-  ผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่คณะกรรมการจับคูปองได้และจะต้องเป็นผู้เดินทางด้วยตนเอง โดยสามารถมีผู้ติดตามเดินทางได้อีกจำนวน 3 ท่าน  รวมผู้เดินทางทั้งสิ้น 4 ท่าน/รางวัล โดยต้องสามารถเดินทางได้ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น (กำหนดให้ผู้ได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันวันที่และรายชื่อผู้ติดตามในการเดินทางล่วงหน้า 15 วันทำการ โดยต้องทำการติดต่อพนักงาน บริษัท เอช.ไอเอส ทัวร์ส์ จำกัด เพื่อทำการจองด้วยตนเองที่เบอร์ 02-022-0951 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น.)
- ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ศูนย์การค้าเมกาบางนาไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเดินทางแทนได้ และผู้ติดตามเดินทางที่ได้แจ้งรายชื่อไว้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเดินทางได้เช่นกัน  โดยถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลซึ่งศูนย์การค้าเมกาบางนาไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน
-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่สามารถเดินทางได้ภายในวันเวลาที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
-  กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการติดต่อบริษัท เอช.ไอเอส ทัวร์ส์ จำกัด เพื่อจองวันเดินทางและยืนยันรายชื่อผู้ติดตามการเดินทางเรียบร้อยแล้ว  จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก
-  กรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวงเงินของบัตรกำนัลท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น เช่น ค่าต่ออายุพาสปอร์ต, ค่าอัพเกรดที่นั่ง, ค่าอาหารทานเล่น และอื่นๆ ซึ่งเมกาบางนาถือว่าทางผู้ได้รับรางวัลรับทราบแล้วว่าจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเอง
-  ของรางวัลทุกรายการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
-  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด, ศูนย์การค้าเมกาบางนา และบัตรเครดิตซิตี้ มีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการทุกท่าน ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด, ศูนย์การค้าเมกาบางนา และบัตรเครดิตซิตี้ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการชิงโชคนี้ใช้ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล และผู้ร่วมรายการได้ตามที่เห็นสมควร
-  พนักงานของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และพนักงานร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
-  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือว่าผู้ร่วมรายการทุกรายที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ
-  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การพิจารณาและคำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
-  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-105-1000 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.) 

เงื่อนไขการร่วมรายการ “‘Mega World Cup 2018” ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2561
-  ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ครบทุกๆ 500 บาท/ใบเสร็จ/วัน นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และจุดเมกา ฟู้ดวอล์ค ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. เพื่อขอรับคูปองทายผลชิงรางวัล “‘Mega World Cup 2018” จำนวน 1 ใบ แต่ไม่เกิน 100 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน, สมาชิก MEGA SMILE REWARDS รับคูปอง 2 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน แต่ไม่เกิน 200 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน และผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่เมกาบางนา รับคูปองชิงโชค 3 ใบ แต่ไม่เกิน 300 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน
-  ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับรายการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและประกันภัย เช่น การชำระสินค้าประเภทบริการต่างๆ, ชำระค่าบัตรเครดิตและสินเชื่อต่างๆ, การซื้อกองทุนรวมและหน่วยลงทุนทุกประเภท, ชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, ชำระค่าโทรศัพท์และค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่างวดรถยนต์, การซื้อบัตรกำนัลแทนเงินสด,  การเติมเงินและบัตรสมาชิก, ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างทำของ, ค่ามัดจำ, ค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา, ค่าสมัครสมาชิก รวมถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ เป็นต้น
-  ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับร้านค้าดังต่อไปนี้ ได้แก่ 7-ELEVEN, SOM Garage, The Marvel Experience, โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน รวมถึงร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
-  ผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และตอบคำถามบนคูปองให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วส่งที่กล่องรับคูปองชิงโชค “‘Mega World Cup 2018” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 น.  ที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เลขที่ 38, 38/1-3,39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อถึงเวลากำหนดการในการจับรางวัล เจ้าหน้าที่จะเชิญกรรมการผู้ตัดสินหรือแขกผู้มีเกียรติทำการจับรางวัล จากคูปองที่อยู่ในกล่อง เรียงตามรางวัลจากรางวัลสุดท้ายไปถึงรางวัลที่ 1 โดยกรรมการจะอ่านรายชื่อผู้โชคดีและรางวัลที่ได้รับ เพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน หากคูปองชิงโชคชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด  ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
-  กำหนดจับรางวัล “‘Mega  World Cup 2018”  ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม  2561  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง MEGA FASHION ภายในสำนักงานศูนย์การค้าเมกาบางนา  โดยติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 20 กรกฎาคม  2561 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา,  ทาง www.mega-bangna.com และ www.facebook.com/MegabangnaShoppingcenter หลังจากประกาศแล้วหากผู้โชคดีไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์
-  ของรางวัลชิงโชครายการ “‘Mega World Cup 2018” รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 715,000  บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
-  ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนโดยยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย)
- บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนามีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการทุกท่าน ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนา ทั้งนี้ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาอาจพิจารณาให้ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการชิงโชคนี้ใช้ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล และผู้ร่วมรายการได้ตามที่เห็นสมควร
-  พนักงานของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และพนักงานร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
-  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือว่าผู้ร่วมรายการทุกรายที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ
-  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การพิจารณาและคำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
-  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-105-1000 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.)