Close X
  • Mega Shopaholic Money Catch Up
Mega Shopaholic Money Catch Up
เงื่อนไขการร่วมรายการ “‘Mega Shopaholic 2018” ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

-ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ชนิดใด รุ่นใด ขนาดใดก็ได้ ครบทุกๆ 500 บาท/ใบเสร็จ/วัน นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 โซนบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และ โซน Mega FoodWalk เพื่อขอรับคูปองชิงรางวัล “‘Mega Shopaholic 2018” จำนวน 1 ใบ แต่ไม่เกิน 100 ใบ/ใบเสร็จ สามารถแลกรับคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม  2561
-ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับรายการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและประกันภัย เช่น การชำระสินค้าประเภทบริการต่างๆ, ชำระค่าบัตรเครดิตและสินเชื่อต่างๆ, การซื้อกองทุนรวมและหน่วยลงทุนทุกประเภท, ชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, ชำระค่าโทรศัพท์และค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่างวดรถยนต์, การซื้อบัตรกำนัลแทนเงินสด,  การเติมเงินและบัตรสมาชิก, ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างทำของ, ค่ามัดจำ, ค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา, ค่าสมัครสมาชิก รวมถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ เป็นต้น
-ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับร้านค้าดังต่อไปนี้ ได้แก่ 7-ELEVEN, SOM Garage, The Marvel Experience, โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน รวมถึงร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
-ผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน แล้วส่งที่กล่องรับคูปองชิงโชค “‘Mega Shopaholic 2018” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เลขที่ 38,38/1-3,39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อถึงเวลากำหนดการในการจับรางวัลตามรอบที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะเชิญกรรมการผู้ตัดสินหรือแขกผู้มีเกียรติทำการจับรางวัล จากคูปองที่อยู่ในกล่อง โดยกรรมการจะอ่านรายชื่อผู้โชคดีและรางวัลที่ได้รับ เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน หากคูปองชิงโชคชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ ไม่ครบถ้วน หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด  ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
-กำหนดจับรางวัล Mega Shopaholic 2018 จำนวน 5 ครั้ง ณ ห้อง MEGA Lifestyle ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา เลขที่ 38,38/1-3 , 39 หมู่6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ 1 ระยะเวลาส่งคูปองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 จับรางวัลวันที่ 27 มิถุนายน 2561  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ครั้งที่ 2 ระยะเวลาส่งคูปองตั้งแต่วันที่  28 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
ครั้งที่ 3 ระยะเวลาส่งคูปองตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
ครั้งที่ 4 ระยะเวลาส่งคูปองตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ครั้งที่ 5 ระยะเวลาส่งคูปองตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลจะไม่นำมาจับใหม่
-ของรางวัลชิงโชครายการ “‘Mega Shopaholic 2018” รวมทั้งสิ้น 305 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
-ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากการรับรางวัล
-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนโดยยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย)
-ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหลังจากจับรางวัลในแต่ละครั้งผ่านช่องทาง www.mega-bangna.com และ www.facebook/megabangnashoppingcenter
-บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนามีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการทุกท่าน ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนา ทั้งนี้ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาอาจพิจารณาให้ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการชิงโชคนี้ใช้ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล และผู้ร่วมรายการได้ตามที่เห็นสมควร
-พนักงานของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และพนักงานร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
-บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือว่าผู้ร่วมรายการทุกรายที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ -บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือเป็นที่สุด
-คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-105-1000 ในวัน และเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.)
 รางวัลการชิงโชคฯในรายการ “‘Mega Shopaholic 2018
-รางวัลบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ  1,500 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 300,000  บาท
-รางวัลบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ  2,500 บาท จำนวน  50 รางวัล  รวมมูลค่า 125,000  บาท
-รางวัลบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ  3,000  บาท จำนวน 40 รางวัล  รวมมูลค่า 120,000  บาท
-รางวัลบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ  10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล   รวมมูลค่า   50,000  บาท
-รางวัลบัตรกำนัล มูลค่ารางวัลละ  20,000  บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า   200,000  บาท
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน  305  รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)