Close X
  • Mega World Cup 2018
Mega World Cup 2018
เงื่อนไขการร่วมรายการ “‘Mega World Cup 2018” ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2561

-  ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ครบทุกๆ 500 บาท/ใบเสร็จ/วัน นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และจุดเมกา ฟู้ดวอล์ค ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. เพื่อขอรับคูปองทายผลชิงรางวัล “‘Mega World Cup 2018” จำนวน 1 ใบ แต่ไม่เกิน 100 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน, สมาชิก MEGA SMILE REWARDS และผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ รับสิทธิ์ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 200 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน
-  ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับรายการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและประกันภัย เช่น การชำระสินค้าประเภทบริการต่างๆ, ชำระค่าบัตรเครดิตและสินเชื่อต่างๆ, การซื้อกองทุนรวมและหน่วยลงทุนทุกประเภท, ชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, ชำระค่าโทรศัพท์และค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่างวดรถยนต์, การซื้อบัตรกำนัลแทนเงินสด,  การเติมเงินและบัตรสมาชิก, ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างทำของ, ค่ามัดจำ, ค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา, ค่าสมัครสมาชิก รวมถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ เป็นต้น
-  ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับร้านค้าดังต่อไปนี้ ได้แก่ 7-ELEVEN, SOM Garage, The Marvel Experience, โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน รวมถึงร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
-  ผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครบถ้วน และเขียนตอบคำถามชื่อประเทศที่ทายว่าจะชนะเลิศแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 บนคูปองเพียงประเทศเดียวเท่านั้น หากตอบหลายคำตอบคูปองนั้นถือเป็นโมฆะ เสร็จแล้วส่งที่กล่องรับคูปองชิงโชค “‘Mega World Cup 2018” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 น.  ที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เลขที่ 38, 38/1-3,39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อถึงเวลากำหนดการในการจับรางวัล เจ้าหน้าที่จะเชิญกรรมการผู้ตัดสินหรือแขกผู้มีเกียรติทำการจับรางวัล จากคูปองที่อยู่ในกล่อง เรียงตามรางวัลจากรางวัลสุดท้ายไปถึงรางวัลที่ 1 โดยกรรมการจะอ่านรายชื่อผู้โชคดีและรางวัลที่ได้รับ เพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน หากคูปองชิงโชคชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด  ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
-  กำหนดจับรางวัล “‘Mega  World Cup 2018”  ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม  2561  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง MEGA FASHION ภายในสำนักงานศูนย์การค้าเมกาบางนา  โดยติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 20 กรกฎาคม  2561 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา,  ทาง www.mega-bangna.com และ www.facebook.com/MegabangnaShoppingcenter หลังจากประกาศแล้วหากผู้โชคดีไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ ของรางวัลชิงโชครายการ “‘Mega World Cup 2018” รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 715,000  บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
-  ของรางวัลแต่ละรายการ สงวนสิทธิ์มอบให้แก่ผู้ที่ตอบคำถามบนคูปองได้ถูกต้อง เพียงคำตอบเดียว และเป็นผู้ที่คณะกรรมการจับคูปองขึ้นได้เท่านั้น
-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล
-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนโดยยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย)
-  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนามีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการทุกท่าน ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนา ทั้งนี้ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาอาจพิจารณาให้ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการชิงโชคนี้ใช้ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล และผู้ร่วมรายการได้ตามที่เห็นสมควร
-  พนักงานของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และพนักงานร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
-  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือว่าผู้ร่วมรายการทุกรายที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ
-  บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การพิจารณาและคำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
-  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-105-1000 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.)