Close X
  • ประกาศรายชื่อรายการ Mega Shopaholic 2018
ประกาศรายชื่อรายการ Mega Shopaholic 2018
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Mega Shopaholic 2018 จากทาง Online ในรอบ โอ๊ต ปราโมทย์ และ โมส วิศรุต ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 จำนวน 2 ท่าน  

1. K F Kaw Fang

2. Jinn Jint Jamsai 

*ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์การรับรางวัลทาง Inbox ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น. หากเกินกว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์ 

**ในการยืนยันสิทธิ์รบกวนแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชีเฟสบุคที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ในการแจ้งรับสิทธิ์และยืนยันตน คือ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ) อีเมล์ และรหัสบัตรประจำตัวประชาชน รบกวนแจ้งทาง Inbox ของ Facebook Fanpage เมกาบางนา เท่านั้นนะคะ 

***เมกาบางนาจะประสานงานต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับแอดมินนะคะ 

****สำหรับการร่วมกิจกรรมหากมีข้อโต้แย้งอื่นใดถือว่าการตัดสินของเมกาบางนาเป็นอันสิ้นสุด 

***** ไม่สามารถจองสิทธิ์ หรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ได้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

รายชื่อผู้โชคดีช้อปฟรีกับดาราสุดฮอต รอบวันที่ 22 ก.ค. 61 จากการจับคูปองชิงโชค

1. อธิป ชัยเจริญพาณิชย์
2. ปาณิศา จารุกรวศิน
3. วิษณุ สายทอง
4. ณัฐวิชช์ ธนพัทธีอนนต์
5. ชนิดา ภิรมย์
6. ธนาวินนท์ พงศ์จงกล
7. อรวรรณ คงรักษาสกุล
8. ธวัชชัย แซ่เฮ้ง
9. ดาริกา ภิรมย์
10. เขมขนิษฐ์ ประทีปไชยนันท์
11. ศิษฐา คุณาลัย
12. มาลี ตรีมหาฤกษ์
13. รุ่งธรรม ตั้งเศรณีกุล
14. บรรพต สิงห์สมบุญ
15. ไอริณ อรุณแดง
16. สุธี รัตนชัยภิญโญ
17. พลโชค พิศาลามธี
18. มาวพร โพธิ์ธัญญา
19. กมล ภาคครู
20. ณัชชา สุขถาวร
21. วรวุธ กลิ่นพวง
22. รสลินน์ ทวีกิตติกุล
23. กฤษฎา ถนอม
24. ภควา ฟัตตะพงศ์
25. รัชต์ปวีร์ พิชดิษฐกร
26. พรรณวรินทร์ มาลีพันธ์
27. กฤช ลดาลาวัลย์
28. กฤติกา กลั่นกลิ่น
29. วิชชุตา แสนนรินทร์
30. พันธิตรา เลาหตรานนท์
31. พรรณทิพา ทองขาว
32. อัญชุลี ยอดมณี
33. เกสรา แบรนด์
34. พนัสบดี จิตกวินทิพย์
35. เจษฎา ปัทมนาวิน
36. ปรีดานุช เลิศอริยานันท์
37. เบญจรัตน์ โชติสิริสถาพร
38. ปัญญา ขันแท้
39. สง่ารัตน์ มงคลแสงสุรีย์
40. ปณิชา ทองประเสริฐ
41. กนกรัตน์ อภิชาติวรพงษ์
42. โสมนัส แจ่มจำรัส
43. จิรัชญา วงษ์ชุ่มเย็น
44. สุดา อังศุภูติพันข์
45. ณัฐวรา ไม้เหลือง
46. จิดาภา สิริธนรัตนไพศาล
47. ประเสริฐพร สุกปลั่ง
48. ภิญญดา ตรีทิพยางกูร
49. จารุนันท์ ภาคกูมิสิน
50. ภูริช ธัญญกิจ

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2M6ONLm