Close X
  • ฝึกภาษาให้ลูกรัก ที่ 3 สถาบันชื่อดัง @Megabangna
ฝึกภาษาให้ลูกรัก ที่ 3 สถาบันชื่อดัง @Megabangna
1. The American School of Bangkok – โรงเรียนอนุบาลชั้นนำสำหรับลูกรัก ที่เน้นการพัฒนาด้านความคิด ความรู้ อารมณ์ การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ ในสังคม เพื่อการเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและเก่งรอบด้าน
2. Helen Doron English - ผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 มีหลักการสอนเสมือนภาษาแม่ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้ อีกทั้งคุณครูผ่านการฝึกอบรม มีจิตวิทยาในการสอน เรียนรู้ผ่านความสนุกสนาน เหมาะสำหรับเด็กแต่ละวัย (3 เดือน – 19 ปี)
3. Wall Street - สถาบันภาษาชื่อดัง ที่พร้อมเสิร์ฟคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง เหตุการณ์จริงที่พบในชีวิตประจำวัน ช่วยให้คุณกล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ