DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES
31.07.64

มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์การค้าเมกาบางนาเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจากจังหวัดสมุทรปราการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ฯ ใคร่ขอแจ้งการปิดให้บริการชั่วคราวร้านค้าและบริการบางส่วนดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางจังหวัดฯ

ทั้งนี้ทางศูนย์การค้าขอแจ้งปรับเวลาให้บริการธนาคารบางส่วนในโซน Mega Money and Banking ดังนี้