DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

ข่าวสารและกิจกรรม

พบกิจกรรมมากมายที่เมกาบางนา

31.07.64

มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค และประกาศจากส่วนราชการ ทางศูนย์การค้าเมกาบางนาขออนุญาติเรียนแจ้งเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่ศูนย์ฯ ตามประกาศต่างๆ ดังนี้