DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- BANKING -

ซิตี้ เปิดให้บริการเวลา 11.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดให้บริการเวลา 10.30-18.00 น.

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้บริการเวลา 10.30-18.00 น.

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการเวลา 10.30-18.00 น.

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการเวลา 10.00-18.00 น.

Green Zone | Level 1

กรุงเทพประกันภัย

Green Zone | Level 1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดให้บริการเวลา 11.00-18.00 น.

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารทหารไทยธนชาต

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารทิสโก้ เปิดให้บริการเวลา 10.30-18.00 น.

Green Zone | Level 1

ธนาคารยูโอบี เปิดให้บริการเวลา 10.30-18.00 น.

Yellow Zone | Level 1