CONNECT WITH US
12.02.67

ประกาศรายชื่อ Top Spenders ทั้ง 7 ท่าน

ประกาศรายชื่อ Top Spenders ทั้ง 7 ท่าน 

ขอแสดงความยินดีกับ สมาชิก Mega Smile rewards ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในร้านค้าหมวดแม่และเด็ก และ เมกา สมาร์ท คิดส์ ในระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 67 – 31 ม.ค. 67 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณ เมธาสิทธิ์ เลิศไพบูลย์  096-429-xxxx 

2. คุณ จักรินทร์ ภาพวิจิตรศิลป์ 081-556-xxxx 

3. คุณ ภพธร สุขวัฒนา 086-620-xxxx 

4. คุณ สุชญา แสงหาญ 095-091-xxxx 

5. คุณ เบญญาภา ธนาอัจฉรา 098-443-xxxx
6.
คุณ ฐิติพงศ์ วงศ์กิตติเวช 085-668-xxxx

7. คุณ ณัฐกฤต พันธุ์ปกรณ์ 085-366-xxxx

รายละเอียดการรับรางวัล

1. เงื่อนไขของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทและผู้ให้บริการกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอน เป็นเงินสดได้

3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อ ผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
5. ผู้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัล และเข้ามารับรางวัลที่เมกาบางนาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรางวัล หากมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล

7. การตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-1000 ติดต่อฝ่ายการตลาด

#DiscoverMegaWonders  #MegaSmileRewards #MegaSmileKids #เมกาบางนา #Megabangna #YourEverydayMeetingPlace