CONNECT WITH US

Mega Wish

สำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards
พิเศษสุด! แคมเปญ Mega Wish ช้อปส่งท้ายที่เมกาบางนา 1 พ.ย. 65 – 3 ม.ค. 66
ลุ้นโชครวม 31 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท

วิธีการรับสิทธิ์ชิงโชค แคมเปญ Mega Wish
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards เท่านั้น
ระยะเวลากิจกรรม 1 พ.ย. 65 - 3 ม.ค. 66 
เมื่อช้อปครบ 2,500 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ หรือใช้ Mega Smile Rewards 3 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ชิงโชค

รายละเอียดของรางวัล  
รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 31 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,830,430 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาท) 

เงื่อนไขการจัดรายการ
 ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการรับของรางวัล อาทิ ค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าประกันรถยนต์ ค่าเดินทาง    เป็นต้น 
 หากผู้โชคดีได้รับรางวัลหลายรางวัลในรายการเดียวกัน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น    กรณีดังกล่าวบริษัทจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน วันที่ 19 มกราคม 2566 ผ่าน www.mega-bangna.com และ facebook : Megabangnashoppingcenter 
 ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากการรับรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
 รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 ในการรับรางวัล ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง และบริษัทจะไม่จัดส่งของรางวัลไปให้ยังที่อยู่ของผู้โชคดี ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าจัดส่งของรางวัล หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ อื่นๆ ที่เกิดขึ้น
 ผู้ได้รับรางวัลจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลและผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงด้วย)
 หากผู้ได้รับรางวัลไม่เดินทางมารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
 การพิจารณา และตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
หากตรวจสอบได้ว่าการกระทำของบุคคลใดมีการทุจริต บริษัทจะถือว่าการดำเนินการใดๆ และการเข้าร่วมรายการของบุคคล      ที่ทุจริตนั้นเป็นโมฆะทุกกรณี
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทถือ เป็นสิ้นสุด 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-105-1000 (จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-18.00 น.)
5.3.13  ตรวจสอบยอดสิทธิ์ชิงโชคได้ที่ แอปพลิเคชันเมกาบางนา

เงื่อนไขการจับรางวัล
ทำการจับรางวัลโดยบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ที่อยู่ 38 , 38/1-3, 39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว 
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเมกาบางนา และประกาศรางวัลวันที่ 19 มกราคม 2566  ผ่านทาง www.mega-bangna.com และ Facebook : MegabangnaShoppingcenter
เงื่อนไขการร่วมรายการ “MEGA WISH” 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การร่วมรายการเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดสโดยการลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ ทั้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล  หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น อีเมลที่ไม่มีอยู่จริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน และ สิทธิ์ชิงโชค โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่เมกาบางนาแอปพลิเคชัน 
ผู้เข้าร่วมรายการ ตกลงให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ รวบรวม เผยแพร่ และดำเนินการอันใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข่าร่วมรายการ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ผิดต่อกฎหมายและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลของบริษัท ผู้เข้าร่วมรายการสามารถเข้าดูนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ www.mega-bangna.com  
สงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเมกาบางนาเท่านั้น
ในการลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ 1 ท่าน สามารถใช้ 1 หมายเลขโทรศัพท์เพื่อเข้าร่วมชิงโชคเท่านั้น 
สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมชิงโชค มีรายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค  
 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 3 มกราคม 2566 ( 2 เดือน ) ลูกค้าที่เป็นสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถซื้อสินค้าหรือใช้บริการสุทธิหลังหักส่วนลด ณ ร้านที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเมกาบางนา ทุกๆ 2,500 บาท รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ จำกัดสูงสุด 40 สิทธิ์ / วัน / สมาชิก ผ่านเมกาบางนาแอปพลิเคชัน  
 สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถใช้ 3 คะแนน แลกรับสิทธิ์ชิงโชคได้ 1 สิทธิ์ โดยกดแลกรับสิทธิ์ภายในแอปพลิเคชันเมกาบางนา ในหน้าแคมเปญ MEGA WISH จำกัดสูงสุด 100 สิทธิ์ / วัน / สมาชิก   
 บริษัทขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการของการร่วมรายการ “ MEGA WISH ” โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบ หรือหากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการร่วมรายการ การพิจารณา และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 ระยะเวลาการรับสิทธิ์ชิงโชค 1 พฤศจิกายน 2565 – 3 มกราคม 2566  (สิ้นสุดการรับสิทธิ์ชิงโชค ณ เวลา 22.00 น.) 
 ในการเข้าร่วมรายการ ให้ถือว่าผู้ร่วมรายการตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 รูปภาพของรางวัลในสื่อโฆษณา เป็นเพียงภาพจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น
 พนักงาน บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าเมกาบางนา ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับจากการใช้คะแนนสะสมไปแล้ว