CONNECT WITH US

TOP SPENDER 1-31 AUG 2023

ประกาศรายชื่อ Top Spender Rewards

ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก Mega Smile Rewards สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในหมวดสุขภาพและความงาม ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 รับฟรี จี้เพชรพร้อมสร้อยคอ มูลค่าสูงสุด 39,500 บาท จากร้าน Aurora Diamond มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดจากร้านค้าในหมวดความงาม 2 ท่านแรก รับฟรีจี้เพชรพร้อมสร้อยคอ BLOOMING COLLECTION มูลค่า 39,500 บาท 

สมาชิกท่านที่ 1 เลขสมาชิก MGA_1575666111XX  คุณ สหพร เมฆาวรรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 086-397-XXXX

สมาชิกท่านที่ 2 เลขสมาชิก MGA_15577530583XX คุณ ปวิตรา กมณฑลาภิเษก เบอร์โทรศัพท์ 095-654-XXXX

ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดจากร้านค้าในหมวดความสุขภาพ 2 ท่านแรก รับฟรีจี้เพชรพลอยพร้อมสร้อยคอ LUCKY COLLECTION 2 STYLE 1 IN มูลค่า 35,900 บาท

สมาชิกท่านที่ 1 เลขสมาชิก MGA_15674403804XX คุณ เดือนณภา บุญคง เบอร์โทรศัพท์ 064-492-XXXX

สมาชิกท่านที่ 2 เลขสมาชิก MGA_15772981076XX คุณ ภัทรนัน ทวิชศรี เบอร์โทรศัพท์ 089-444-XXXX

รายละเอียดการรับรางวัล

1. เงื่อนไขของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทและผู้ให้บริการกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอน เป็นเงินสดได้

3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อ ผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

5. ผู้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัล และ เข้ามารับรางวัลที่เมกาบางนาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรางวัล หากมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล

7. การตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-1000 ติดต่อฝ่ายการตลาด

#MegaDiningDestination #MegaSmileRewards #MegaSmileKids
#เมกาบางนา #Megabangna #YourEverydayMeetingPlace