CONNECT WITH US

ประกาศรายชื่อ Top Spender Rewards

ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก Mega Smile Rewards สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในหมวดร้านค้าที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 2 ท่านแรกในหมวดร้านค้าความงาม รับฟรี จี้เพชรพร้อมสร้อยคอ มูลค่า 36,000 บาท จากร้าน Jubilee Diamond
สมาชิกท่านที่ 1  เลขสมาชิก MGA_15710704704xx    คุณ สุวิชา เฮ้าสกุล     เบอร์โทร 084-552-39xx
สมาชิกท่านที่ 2  เลขสมาชิก MGA_16572091489xx    คุณ จุฑารัตน์ ภิญโญ     เบอร์โทร 081-761-53xx
ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 2 ท่านแรก ในหมวดร้านสุขภาพ รับฟรี ต่างหูเพชร มูลค่า 32,000 บาท จากร้าน Jubilee Diamond
สมาชิกท่านที่ 1  เลขสมาชิก MGA_15674403804xx   คุณ เดือนณภา บุญคง     เบอร์โทร 064-492-46xx
สมาชิกท่านที่ 2  เลขสมาชิก MGA_15673474191xx   คุณ อติภา อนงค์พรยศกุล     เบอร์โทร 080-588-08xx
รายละเอียดการรับรางวัล
1. เงื่อนไขของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทและผู้ให้บริการกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอน เป็นเงินสดได้
3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อ ผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
5. ผู้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัล และ เข้ามารับรางวัลที่เมกาบางนาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรางวัล หากมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล
7. การตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-1000 ติดต่อฝ่ายการตลาด