CONNECT WITH US

ประกาศรายชื่อ Top Spender Rewards

ประกาศรายชื่อ Top Spender Rewards
ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก Mega Smile Rewards สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 ท่านแรกในหมวด HOME & DECOR ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 รับฟรี หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ iRobot รุ่น Roomba i7 มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 3 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้
สมาชิกท่านที่ 1 เลขสมาชิก MGA_15637259608XX  คุณ วินิจ อิทธิเดชไพศาล เบอร์โทรศัพท์ 095-462-XXXX
สมาชิกท่านที่ 2 เลขสมาชิก MGA_15577470990XX คุณ อรรถพล หลายเกตุ เบอร์โทรศัพท์ 080-132-XXXX
สมาชิกท่านที่ 3 เลขสมาชิก MGA_15772981076XX คุณ ณัฐธิดา xxx เบอร์โทรศัพท์ 082-680-XXXX

รายละเอียดการรับรางวัล
1. เงื่อนไขของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทและผู้ให้บริการกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอน เป็นเงินสดได้
3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อ ผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
5. ผู้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัล และ เข้ามารับรางวัลที่เมกาบางนาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรางวัล หากมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล
7. การตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-1000 ติดต่อฝ่ายการตลาด