CONNECT WITH US

โอนคะแนน Mega Smile Rewards 30 คะแนน เป็น 300 The 1 Points

โอนคะแนน Mega Smile Rewards ไปยัง The 1 Points ง่าย ๆ เพียงใช้คะแนน Mega Smile Rewards 30 คะแนน แลกได้ 300 The1 Point ทันที

แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
จำกัด 5 สิทธิ์ / สมาชิก / เดือน (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

เงื่อนไขและรายละเอียดการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมจาก Mega Smile Rewards เป็นคะแนนสะสม The 1 ผ่าน Megabangna Application :

1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนภายใน 30 นาที หลังจากทำรายการโอนสำเร็จ
2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลของผู้รับโอนให้ถูกต้องก่อนทำรายการโอน และถือว่าท่านยินยอมให้โอนคะแนนทุกครั้งที่มีการยืนยันทำรายการ และถือว่าการโอนคะแนนเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก หรือ คืนเป็นเงินสด ในภายหลังไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
4. สงวนสิทธิ์ในการดำเนินยกเลิกรายการซื้อ-ขาย หรือยกเลิกการชำระค่าบริการล่วงหน้า เพื่อให้ได้มาซึ่ง เมกาพ้อยท์ หากพบว่ามีการนำ เมกาพ้อยท์ ไปใช้แล้ว และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนคะแนนสะสมระหว่างกัน
6. กรณีไม่สามารถโอนคะแนนได้ / โอนคะแนนไม่สำเร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ภายใน 7 วันทำการ
7. คะแนนสะสม The 1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สะสมคะแนนเข้าระบบ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นปีปฏิทิน
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนน The1 Point ได้ที่ The 1 Call Center โทร. 02-660-1000

Condition
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards เท่านั้น 2. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด 3. จำกัด 5 สิทธิ์ / สมาชิก / เดือน (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) 4. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 5. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-105-1000