CONNECT WITH US

คลีโอ

02-0299850 ต่อ 304
Level 1 | View Map
CLIO เป็นแบรนด์เครื่องสำอางค์มืออาชีพที่ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดย CLIO มีความหมายในภาษากรีกว่า การเฉลิมฉลอง และ CLIO ก็มีเป้าหมายที่จะเฉลิมฉลองให้กับผู้หญิงที่มีความท้าทายในตัวเอง ด้วยการแต่งหน้าในสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร และได้รับประสบการณ์ที่ยิดเยี่ยมในการแต่งหน้าผ่านการใช้เครื่องสำอางค์ CLIO

Level 1

+
-