DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

เกรฮาวด์ คาเฟ่

02-105-1494
Orange Zone | Level 1 | View Map
จากจุดเริ่มต้นของการบุกเบิกร้านอาหารในรูปแบบ แฟชั่น คาเฟ่ (Fashion Café) ร้านแรกๆ ของเมืองไทย มาจนถึงวันนี้ เป็นเวลาร่วม 20 ปี แล้วที่ Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่) ประสบความสาเร็จมากกว่าการเป็นร้านอาหาร เพราะเป็นต้นฉบับของร้านอาหารในแบบที่มี คอนเซปต์ชัดเจน เน้นเรื่อง Total Dining Experience ที่ให้ความสาคัญเรื่องของเมนู รสชาติอาหาร บรรยากาศของร้าน การบริการ รวมถึงดอกไม้ เพลง และชุดพนักงาน จึงครองใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยทางานและครอบครัว ซึ่งตอนนี้ Greyhound Cafe มีเปิดสาขาทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

Orange Zone

+
-