CONNECT WITH US
Operations Executive
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Junior Level)
ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า
Fulltime
Responsibilities
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง, การจัดกิจกรรม รวมถึงความเรียบร้อยของการติดตั้งสื่อโฆษณาภายใน และบริเวณศูนย์การค้า
 • เข้าร่วมประชุมและดูแลการจัดกิจกรรม ถ่ายโฆษณา บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีระเบียบ
 • ตรวจสอบและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์การค้า เช่น รปภ., แม่บ้าน และช่างอาคาร
 • ประสานงานการติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ธงญี่ปุ่น และ Roll Up ที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในศูนย์การค้า และโปรโมชั่นของร้านค้าผู้เช่า บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมกับตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งด้านสภาพของป้ายและระยะเวลาของการติดตั้ง
 • ดูแลบรรยากาศโดยรวมภายในศูนย์การค้า เช่น เสียงเพลง, แสงสว่าง, กลิ่นรบกวน, เสียงดังอื่นๆ  ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ของร้านค้าผู้เช่า
 • ดูแลความเรียบร้อยของป้าย Signage ต่างๆ , E-Directory, ที่ตั้งภายในศูนย์การค้า
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่หลังจัดกิจกรรม พร้อมทั้งทำบันทึกกรณีเกิดความเสียหาย
 • ดูแลความพร้อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของฝ่าย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • จัดทำรายงานประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
Qualifications
คุณสมบัติของตำแหน่งงานนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ มีใบรับรองการผ่านงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในศูนย์การค้า
 • เพศชาย บุคลิกภาพดี อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี  (หากมีประสบการณ์ด้าน Event Set up จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) ได้ หากสามารถใช้โปรแกรม Illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า กะบ่าย และกะดึก)
Share jobs
แชร์ตำแหน่งงานนี้